Soutěž Agility XL

Agility XL vychází v základu z pravidel soutěže Agility, je však celkově obtížnější, s výrazně variabilní náplní. Je součástí klubových vícebojů a jako samostatná soutěž může doprovázet klubovou Show.

Každé Agility XL daného dne je svými požadavky originál, respektuje však tyto zásady:

• Trať obsahuje změny směru a dovoluje-li to konkrétní prostředí, rovněž terénní nerovnosti nebo obzvláštnění části povrchu (atypický povrch). Trať může být také koncipovaná jako slalom. Délka trati je oproti Agility často prodloužená. Soutěž může vyžadovat překonávání překážek, umístěných na trati i mimo trať.

• Rozhodčí popíše trať startujícím těsně před zahájením soutěže. Psovodi bez psa si po dobu určenou rozhodčím mohou trať projít.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, před každou akcí stanoví rozhodčí typy překážek, s určením pro jednotlivé třídy.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, způsob jejich překonávání stanoví rozhodčí:

a) Překážky nejsou součástí tratě, jsou překonávány po absolvování jednotlivých běhů nebo po absolvování všech běhů.

b) Překážky či jen některé z nich jsou přímo součástí tratě.

• Rozhodčí může určit směr a pořadí překonání překážek i v případě, že překážky nejsou součástí tratě. Pokud tak učiní, musí být určený systém shodný pro všechny závodníky ve třídě.

• Vyšší věková třída znamená zvýšenou náročnost.

 

Třídy:

Ve všech věkových třídách soutěží společně psi a feny.

Baby: 4-6 měsíců

Junior: 6-18 měsíců

Open/ Ladies: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je žena

Open/ Gentlemen: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je muž

Veteran: nad 6 let

 

Věkové koeficienty pro přepočet výkonu psovodů (pro třídy Junior, Open/ Gentlemen, Open/ Ladies, Veteran):

do 15ti let - 0,93

15-18 let - 0,96

18-35 let - 1

35-40 let - 0,97

40-45 let - 0,94

45-50 let - 0,91

50-55 let - 0,88

55-60 let - 0,85

60-65 let - 0,82

65-70 let - 0,79

70-75 let - 0,75

nad 75 let - 0,71

 

Hodnocení:

Psovod se psem na vodítku se pohybuje po vytyčené trase v pevně stanoveném směru, a to klusem nebo cvalem. Každá chyba na trati je trestána 5ti trestnými body. Jsou-li překážky součástí tratě, překonává je plynule.

• Časy docílené v běhu jsou přepočteny věkovým koeficientem psovoda a dále převedeny na body takto:

vítěz běhu: 30 bodů

každý další o 5 bodů méně, až do minusových hodnot

• Je na rozhodnutí psovoda, kolik ze stanovených překážek se psem absolvuje. Překážky může překonávat pouze pes nebo zároveň oba z dvojice (pes-psovod). Za překonání každé jednotlivé překážky může získat pes maximálně 10 bodů. Odmítá-li pes zdolat určitou překážku, jsou povoleny další 2 pokusy. Každý opakovaný pokus znamená ztrátu 1 bodu. Bodovou ztrátu představuje rovněž velmi neochotné nebo pomalé provedení a u kladiny seskok před náběhem na sestupnou část.

• Body za překonání překážek se připočítávají k bodům dosaženým v běhu.

• Titul Vítěz - získává v každé třídě jedinec, který získal nejvyšší počet bodů. Je-li Agility XL součástí víceboje, obdrží vítěz medaili. Je-li Agility XL doprovodnou soutěží při Show, obdrží vítěz medaili a věcnou cenu.

• V jednotlivých třídách bude zadáno pořadí prvním třem jedincům. V případě stejně hodnotného výkonu, podaného dvěma nebo více jedinci, rozhoduje o vítězství a pořadí:

1. vyšší počet bodů za překážky (jsou-li součástí soutěže)

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Třídy Baby a Junior mohou být, v případě podobného věku závodících psů, sloučeny.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Soutěží-li "nekavkazský" pes, dělí se o získané místo s následně umístěným kavkazským psem. Je-li Agility XL pořádáno při Show,  mohou na něm soutěžit výhradně kavkazští psi.

 

Další pravidla Agility XL:

• Maximální povolená délka vodítka (včetně krabiny) je 130 cm.

• Jakákoli pozitivní motivace je povolena ve všech třídách.

• Hlášení do soutěží probíhá na místě akce.

• Při nároku na změnu věkového koeficientu psovoda je potřeba tuto skutečnost nahlásit pořadateli nejpozději před započetím běhu, jinak bude použit dosavadní koeficient.

• Pouze pro členy CCOC platí dále: Vítěz získává zároveň bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou zde. Obdržené body se sčítají a slouží k získání titulu Master a Grand Master of Agility. Titul Master může získat pouze kavkazský pes.

 

Diskvalifikace:

• Pár, který se po trati soustavně nepohybuje klusem nebo cvalem.

Výjimky:

a) Bezprostřední okolí překážky.

b) Třída Baby, kde jsou povoleny na trati odpočinkové pauzy dle potřeby štěňat - měření času však probíhá nepřetržitě.

c) Pády.

• Pes je psovodem násilně nucen k pohybu či k překonání překážky.

• Pes je veden na vodítku delším než je jeho maximální povolená délka nebo část trati absolvuje neupoután na vodítku.

 

Platné znění.

Fotografie z Agility naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio