Soutěž Agility XL

 

Agility XL vychází v základu z pravidel soutěže Agility, je však celkově obtížnější, s variabilní náplní. Je součástí Víceboje a Národního přeboru. Po několik let bylo také doprovodnou soutěží Shows.

 

Každé Agility XL daného dne je svými požadavky originál, respektuje však tyto zásady:

• Nejčastěji bývá délka trati Agility XL oproti trati soutěže Agility výrazně prodloužená. Trať obsahuje změny směru a dovoluje-li to konkrétní prostředí, rovněž terénní nerovnosti nebo obzvláštnění části povrchu (atypický povrch). Trať může být také koncipovaná jako slalom a obohacena o nejrůznější prvky socializačního, výcvikového i branného charakteru. Může vyžadovat překonávání překážek, umístěných na trati i mimo trať.

• Rozhodčí popíše trať startujícím těsně před zahájením soutěže. Psovodi bez psa si po dobu určenou rozhodčím mohou trať projít.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, před každou akcí stanoví rozhodčí typy překážek, s určením pro jednotlivé třídy.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, způsob jejich překonávání stanoví rozhodčí:

a) Překážky nejsou součástí tratě, jsou překonávány po absolvování jednotlivých běhů nebo po absolvování všech běhů.

b) Překážky či jen některé z nich jsou přímo součástí tratě.

• Rozhodčí může určit směr a pořadí překonání překážek i v případě, že překážky nejsou součástí tratě. Pokud tak učiní, musí být určený systém shodný pro všechny závodníky ve třídě.

• Vyšší věková třída znamená zvýšenou náročnost.

 

Třídy:

Ve všech věkových třídách soutěží společně psi a feny.

Baby: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

Junior: 6-18 měsíců

Open/ Ladies: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je žena

Open/ Gentlemen: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je muž

Veteran: nad 6 let

 

Věkové koeficienty pro přepočet výkonu psovodů (pro třídy Junior, Open/ Gentlemen, Open/ Ladies, Veteran):

až 15 let - 0,93

15-18 let - 0,96

18-35 let - 1

35-40 let - 0,97

40-45 let - 0,94

45-50 let - 0,91

50-55 let - 0,88

55-60 let - 0,85

60-65 let - 0,82

65-70 let - 0,79

70-75 let - 0,75

nad 75 let - 0,71

 

Hodnocení:

Psovod se psem na vodítku se pohybuje po vytyčené trase v pevně stanoveném směru, a to klusem nebo cvalem. Každá chyba na trati je trestána 5 trestnými body. Jsou-li překážky součástí tratě, překonává je plynule.

• Časy docílené v běhu jsou přepočteny věkovým koeficientem psovoda a dále převedeny na body takto:

vítěz běhu: 30 bodů

každý další o 5 bodů méně, až do minusových hodnot

• Je na rozhodnutí psovoda, kolik ze stanovených překážek a úkolů se psem absolvuje. Překážky překonává pouze pes nebo zároveň oba z dvojice (pes-psovod). Za překonání každé jednotlivé překážky a splnění úkolu může být získáno maximálně 10 bodů. Odmítá-li pes zdolat určitou překážku, jsou povoleny další 2 pokusy. Každý opakovaný pokus znamená ztrátu 1 bodu. Bodovou ztrátu představuje rovněž velmi neochotné nebo pomalé provedení a u kladiny seskok před náběhem na sestupnou část.

• Body za překonání překážek a splnění úkolů se připočítávají k bodům dosaženým v běhu.

• Titul Vítěz (v případě NP Přeborník republiky) - získává v každé třídě jedinec, který získal nejvyšší počet bodů. Vítěz obdrží medaili nebo věcnou cenu (dle druhu akce).

• V jednotlivých třídách bude zadáno pořadí prvním třem jedincům. V případě stejně hodnotného výkonu, podaného dvěma nebo více jedinci, rozhoduje o vítězství a pořadí:

1. vyšší počet bodů za překážky (jsou-li součástí soutěže)

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Třídy Baby a Junior mohou být, v případě podobného věku závodících psů, sloučeny.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

 

Další pravidla Agility XL:

• Hlášení do soutěže probíhá do data vypsané uzávěrky víceboje/národního přeboru.

• Maximální povolená délka vodítka (včetně krabiny) je 130 cm.

• Jakákoli pozitivní motivace je povolena ve všech třídách.

• Při nároku na změnu věkového koeficientu psovoda je potřeba tuto skutečnost nahlásit pořadateli nejpozději před započetím běhu, jinak bude použit dosavadní koeficient.

• Dojde-li k selhání měřícího zařízení, má psovod se psem možnost absolvovat trať opakovaně.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Vítěz získává bodové ohodnocení 27 bodů, druhý v pořadí 20 bodů, třetí 14 bodů (navýšeno od roku 2018). Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master a Grand Master of Agility, zaznamenané jsou zde

 

Diskvalifikace:

• Pár, který se po trati soustavně nepohybuje klusem nebo cvalem.

Výjimky:

a) Bezprostřední okolí překážky.

b) Třída Baby, kde jsou povoleny na trati odpočinkové pauzy dle potřeby štěňat - měření času však probíhá nepřetržitě.

c) Pády.

• Pes je psovodem násilně nucen k pohybu či k překonání překážky.

• Pes je veden na vodítku delším než je jeho maximální povolená délka nebo část trati absolvuje neupoután na vodítku.

• Zkrácení trati.

• Počet chyb na trati vyšší než dvě.

 

Aktualizované znění propozic, s platností od 6. Víceboje CCOC (21.9.2019).

Fotografie z Agility naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio