Info ke klubovým dnům

Info ke klubovým dnům a závazná pravidla pro vstup do areálu a účast

 

Obecné informace

• Cvičíme a soutěžíme převážně v areálu kynologického cvičiště v Dobříši (místo konání je uvedeno v popisu konkrétní akce). Areál v Dobříši je zasazen v krásném přírodním prostředí u zámeckého parku, s množstvím stínu i v horkých letních dnech. K dispozici je plně vybavená klubovna. Popis cesty + mapka jsou zde.

• Seznamte se s výší startovného pro konkrétní den (sekce Akce). Ceny se liší v závislosti na typu akce a podle toho, kdo figuruje. Ceník je zde.

• Občerstvení na dobříšském cvičišti: teplé a studené (výhradně nealkoholické) nápoje, teplé jídlo. Koná-li se akce mimo dobříšské cvičiště, nemusí být občerstvení k dispozici.

• V areálech pro výcvik a během tréninků a soutěží není dovoleno požívání alkoholických nápojů.

• V areálu dobříšského cvičiště jsou psi uvazováni převážně k velmi silným stromům - je třeba dlouhé úvazové pevné vodítko (lano), v minimální délce 5 m. Možný je také úvaz u vlastního, masivního mobilního kolíku. Použít běžně prodávané úvazové kolíky, určené výrobcem pro psy, lze pouze pro malá štěňata. Uvazování psů k plotu a k překážkám není dovoleno.

• Vhodnost vybraného stanoviště pro úvaz psa musí psovod před uvázáním psa konzultovat s pořadatelem. Je třeba zabezpečit, aby docházelo ke smysluplnému rozmístění psů, za účelem navýšení  bezpečnosti a zajištění co nejúčinnějšího tréninku obran.

• Koná-li se výcvik mimo dobříšské cvičiště, může být omezena či zcela vyloučena možnost uvazování psů.

• Pro trénink obran je velmi vhodné používat postroje, určené výrobcem přímo pro tento účel. Chráníte tak významně zdraví svého psa! (Stejně tak dbáte správně o zdraví svého psa, udržujete-li ho v optimální kondici. Kavkazský pes by nikdy neměl být obézní, což obzvláště platí pro sportující a pracující jedince.)

Přejete-li si na akci řešit jiné než běžné tréninkové záležitosti, informujte předem některého z členů předsednictva.

Protest proti verdiktu rozhodčího ohledně stanovení pořadí není přípustný. Protesty proti nedodržení předpisů a ustanovení propozic soutěží je možno podat pouze do doby oficiálního ukončení akce, písemně, do rukou pořadatele.

• Každý z účastníků písemně vyjádří svůj souhlas/nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, na formuláři spolku. Účastníci mohou pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy druhých osob, jejich věcí a jejich psů, pouze po předchozím a prokazatelném souhlasu těchto osob.

• Výjimečně může dojít ke změně termínu, těsně před akcí si laskavě ověřte jeho platnost na těchto stránkách nebo na FB.

 

Druhy akcí

A) Neveřejné akce

Jde o klubové tréninky se soutěžemi, s tradičním názvem Liščí dny (LD), Liščí dny Extra (LD-E) nebo Extrémní tréninky. Jsou přístupny pouze členům CCOC a hostům, kteří byli jmenovitě pozváni na danou neveřejnou akci některým z členů předsednictva. 

 

B) Veřejné akce

Veřejnými akcemi jsou Víceboje CCOC, Národní přebory CCOC a Shows CCOC. Platí zde zákaz vstupu kupírovaných jedinců. Diváci z řad nesoutěžících nečlenů se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru. Psům nečlenů, kteří nejsou přihlášeni do soutěží, není vstup do areálu povolen.

Podrobnější informace o jednotlivých typech akcí naleznete zde.

 

Závazná pravidla pro účast na všech akcích

• Mladí lidé do 18 let se mohou akcí účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

• Soutěží se mohou účastnit závodníci starší 15 let. Pouze v odůvodnitelných případech může pořadatel povolit start i mladšímu závodníkovi. Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.

• Pořadatel nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo účastníky, za zranění psa nebo účastníků, za ztrátu psa, za onemocnění nebo úhyn psa, za odložené věci. Každý účastník se účastní akce, výcviku a jakékoli soutěže dobrovolně a na vlastní riziko, odpovídá výlučně sám za svou připravenost a způsobilost zúčastnit se aktivně nebo akci jen sledovat, a v plném rozsahu nese zodpovědnost také za svého psa. Každý účastník je povinen mít uzavřeno na dobu akce zdravotní pojištění.

• Všichni účastníci (vyjma diváků) se musí bezprostředně po vstupu řádně zaregistrovat, nahlásit všechny své přítomné psy a zaplatit účastnický poplatek (startovné) v plné výši. Registrací i přihlášením do soutěží stvrzují, že údaje uvedené při registraci (přihlašování) psa jsou pravdivé.

• Akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi. Do soutěží a tréninku se mohou zapojit pouze psi v kondici optimální pro daný výkon. Fenám v druhé polovině březosti a fenám do dvou měsíců po porodu není účast dovolena. Háravé feny musí být před vstupem nahlášeny pořadateli.

• Rozhodčí/trenér je oprávněn nepovolit start v soutěži, prověrce nebo nepřipustit psa k tréninku také v případech, kdy pes nedosahuje potřebné způsobilosti pro daný výkon (absence předchozí připravenosti, nízký věk, fyzická nebo psychická nevyspělost psa, nezvladatelnost) nebo kdy psovod nedisponuje potřebnou fyzickou či znalostní připraveností nebo požadovanou výstrojí psa.

• Účastníci výcvikových a soutěžních dnů jsou povinni dodržovat předchozí i další následná ustanovení. Jejich porušení může mít za následek nevpuštění nebo vyloučení osoby či psa z areálu.

Respektovat pokyny pořadatelů.

Udržovat pořádek v celém areálu.

Zdržet se úmyslného jednání, které by vedlo k vydražďování psů, bez předchozího souhlasu některého z trenérů nebo pořadatelů.

Psi musí být opatřeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata (paragraf 4, odst. 1, písm. f) veterinárního zákona) a musí mít platnou vakcinaci proti parvoviróze, psince a vzteklině.

Volné pobíhání psů není dovoleno, neurčí-li pořadatel jinak.

Výstroj psa musí být přizpůsobena svou pevností fyzickým dispozicím psa, resp. je přesahovat.

Majitelé psů starších 6 měsíců musí mít s sebou náhubek, kterým jsou povinni jistit takového psa na výzvu trenéra/rozhodčího/pořadatele, kdykoli nebo trvale.

Na úvazech musí být kousaví psi opatřeni buď náhubkem (nevykonávají-li právě obranný cvik kousání) nebo dvojitým úvazem, v kombinaci s postrojem a obojkem nebo se dvěma pevnými obojky. Nad těmito psy musí vykonávat jejich psovodi stálý dohled.

Ovladatelnost a zabezpečení psa musí být na takové úrovni, aby nedocházelo k vzájemnému napadání, k ohrožování jiných psů a osob.

Není dovoleno používání ostnatých a elektronických obojků. Pro trénink obran lze používat pouze postroje (určené výrobcem pro nácvik obran a pro psy odpovídající váhové kategorie) a široké hladké (nestahovací) obojky (od osvědčených výrobců výstroje pro velká/obří plemena).

Nepřípustné je hrubé chování ke psům, nezdvořilé a konfliktní chování k lidem.

Je zakázáno hladit psy bez souhlasu majitele a přibližovat se bez souhlasu majitele do blízkosti k uvázaným psům.

Je zakázáno pohybovat se v prostoru úvaziště psů bez předchozího souhlasu pořadatele, vyjma místa úvazu vlastního psa.

Není dovoleno vstupovat do vymezeného cvičebního prostoru bez výzvy trenéra, rozhodčího nebo pořadatele nebo bez jejich předchozího souhlasu.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio