Info ke klubovým dnům

Info ke klubovým dnům a závazná pravidla pro vstup do areálu a účast

 

Obecné informace

• Cvičíme a soutěžíme převážně v areálu kynologického cvičiště v Dobříši (místo konání je uvedeno v popisu konkrétní akce). Areál v Dobříši je zasazen v krásném přírodním prostředí u zámeckého parku, s množstvím stínu i v horkých letních dnech. K dispozici je plně vybavená klubovna. Popis cesty + mapka jsou zde.

• Seznamte se s výší startovného pro konkrétní den (sekce Akce). Ceny se liší v závislosti na typu akce a podle toho, kdo figuruje. Ceník je zde.

• Občerstvení na dobříšském cvičišti: teplé a studené (výhradně nealkoholické) nápoje, teplé jídlo. Koná-li se akce mimo dobříšské cvičiště, nemusí být občerstvení k dispozici.

• V areálech pro výcvik a během tréninků a soutěží není dovoleno požívání alkoholických nápojů.

• V areálu dobříšského cvičiště jsou psi uvazováni převážně k velmi silným stromům - je třeba dlouhé úvazové pevné vodítko (lano), v minimální délce 5 m. Možný je také úvaz u vlastního, masivního mobilního kolíku. Použít běžně prodávané úvazové kolíky, určené výrobcem pro psy, lze pouze pro malá štěňata. Uvazování psů k plotu a k překážkám není dovoleno.

• Vhodnost vybraného stanoviště pro úvaz psa musí psovod před uvázáním psa konzultovat s pořadatelem. Je třeba zabezpečit, aby docházelo ke smysluplnému rozmístění psů, za účelem navýšení  bezpečnosti a zajištění co nejúčinnějšího tréninku obran.

• Koná-li se výcvik mimo dobříšské cvičiště, může být omezena či zcela vyloučena možnost uvazování psů.

• Pro trénink obran je velmi vhodné používat postroje, určené výrobcem přímo pro tento účel. Chráníte tak zdraví svého psa. (Stejně tak dbáte správně o zdraví svého psa, udržujete-li ho v optimální kondici. Kavkazský pes by nikdy neměl být obézní, což obzvláště platí pro sportující a pracující jedince.)

Přejete-li si na akci řešit jiné než běžné tréninkové záležitosti, informujte předem některého z členů předsednictva.

Protest proti verdiktu rozhodčího ohledně stanovení pořadí není přípustný. Protesty proti nedodržení předpisů a ustanovení propozic soutěží je možno podat pouze do doby oficiálního ukončení akce, písemně, do rukou pořadatele.

• Každý z účastníků písemně vyjádří svůj souhlas-nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, na formuláři spolku.

• Výjimečně může dojít ke změně termínu, těsně před akcí si laskavě ověřte jeho platnost na těchto stránkách nebo na FB.

 

Druhy akcí

A) Neveřejné akce

Jde o klubové tréninky se soutěžemi, s tradičním názvem Malé Liščí dny (MLD), Malé Liščí dny Extra (MLD-E) nebo Extrémní tréninky. Jsou přístupny pouze členům CCOC a hostům, kteří byli pozváni předsednictvem. V případě, že si přejete stát se novým členem CCOC nebo hostem, a nebyli jste jmenovitě na danou neveřejnou akci pozváni některým z členů předsednictva, kontaktujte předem paní Evu Červenou.

 

B) Veřejné akce

Veřejnými akcemi jsou Víceboje, Národní přebory a Shows. Platí zde zákaz vstupu kupírovaných jedinců. Diváci z řad nesoutěžících nečlenů se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru. Psům nečlenů, kteří nejsou přihlášeni do soutěží, není vstup do areálu povolen.

Podrobnější informace o jednotlivých typech akcí naleznete zde.

 

Závazná pravidla pro účast na všech akcích

• Mladí lidé do 18ti let se mohou akcí účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

• Soutěží se mohou účastnit závodníci starší 15ti let. Pouze v odůvodnitelných případech může pořadatel povolit start i mladšímu závodníkovi. Účastníci mladší 18ti let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.

• Pořadatel nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo účastníky, za zranění psa nebo účastníků, za ztrátu psa, za onemocnění nebo úhyn psa, za odložené věci. Každý účastník se účastní akce, výcviku a jakékoli soutěže dobrovolně a na vlastní riziko, odpovídá výlučně sám za svou připravenost a způsobilost zúčastnit se aktivně nebo akci jen sledovat, a v plném rozsahu nese zodpovědnost také za svého psa. Každý účastník je povinen mít uzavřeno na dobu akce zdravotní pojištění.

• Všichni účastníci (vyjma diváků) se musí bezprostředně po vstupu řádně zaregistrovat, nahlásit všechny své přítomné psy a zaplatit účastnický poplatek (startovné) v plné výši. Registrací i přihlášením do soutěží stvrzují, že údaje uvedené při registraci (přihlašování) psa jsou pravdivé.

• Akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi. Do soutěží a tréninku se mohou zapojit pouze psi v kondici optimální pro daný výkon. Fenám v druhé polovině březosti a fenám do dvou měsíců po porodu není účast dovolena. Háravé feny musí být před vstupem nahlášeny pořadateli.

• Účastníci výcvikových a soutěžních dnů jsou povinni dodržovat předchozí i další následná ustanovení. Jejich porušení může mít za následek nevpuštění nebo vyloučení osoby či psa z areálu.

Respektovat pokyny pořadatelů.

Udržovat pořádek v celém areálu.

Zdržet se úmyslného jednání, které by vedlo k vydražďování psů, bez předchozího souhlasu některého z trenérů nebo pořadatelů.

Psi musí být opatřeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata (paragraf 4, odst. 1, písm. f) veterinárního zákona) a musí mít platnou vakcinaci proti parvoviróze, psince a vzteklině.

Volné pobíhání psů není dovoleno, neurčí-li pořadatel jinak.

Výstroj psa musí být přizpůsobena svou pevností fyzickým dispozicím psa.

Majitelé kousavých psů starších 6ti měsíců musí mít s sebou náhubek, kterým jsou povinni jistit takového psa při pohybu na cvičišti a kdykoli i v rámci disciplín na výzvu trenéra/rozhodčího/pořadatele. Na úvazech musí být kousaví psi starší 1 roku opatřeni buď náhubkem (nevykonávají-li právě obranný cvik kousání) nebo dvojitým úvazem, v kombinaci s postrojem a obojkem nebo se dvěma pevnými obojky. Nad těmito psy musí vykonávat jejich psovodi stálý dohled.

Ovladatelnost a zabezpečení psa musí být na takové úrovni, aby nedocházelo k vzájemnému napadání, k ohrožování jiných psů a osob.

Není dovoleno používání ostnatých a elektronických obojků a stahovacích lanek. Pro trénink obran lze používat pouze hladké (nestahovací) obojky nebo postroje.

Nepřípustné je hrubé chování ke psům, nezdvořilé a konfliktní chování k lidem.

Je zakázáno hladit psy bez souhlasu majitele a přibližovat se bez souhlasu majitele do blízkosti k uvázaným psům.

Je zakázáno pohybovat se v prostoru úvaziště psů bez předchozího souhlasu pořadatele, vyjma místa úvazu vlastního psa.

Není dovoleno vstupovat do vymezeného cvičebního prostoru bez výzvy trenéra, rozhodčího nebo pořadatele nebo bez jejich předchozího souhlasu.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio