Info ke klubovým dnům

Info ke klubovým dnům a závazná pravidla pro vstup do areálu a účast

 

Obecné informace

• Cvičíme a soutěžíme převážně v areálu kynologického cvičiště v Dobříši (místo konání je uvedeno v popisu konkrétní akce). Areál v Dobříši je zasazen v krásném přírodním prostředí u zámeckého parku, s množstvím stínu i v horkých letních dnech. K dispozici je plně vybavená klubovna. Popis cesty + mapka jsou zde.

• Každý z účastníků písemně vyjádří svůj souhlas/nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, na formuláři spolku. Účastníci mohou pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy druhých osob, jejich věcí a jejich psů, pouze po předchozím a prokazatelném souhlasu těchto osob.

• Občerstvení na dobříšském cvičišti: nealkoholické nápoje, teplé jídlo. Koná-li se akce mimo dobříšské cvičiště, nemusí být občerstvení k dispozici.

• V areálu pro výcvik a během tréninků, soutěží a prověrek není dovoleno požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek. Osobě, která je pod vlivem alkoholu či uvedených návykových látek, je vstup do areálu zakázán.

• Pořadatel nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo účastníky, za zranění psa nebo účastníků, za ztrátu psa, za onemocnění nebo úhyn psa, za odložené věci. Každý účastník se účastní akce, výcviku a jakékoli soutěže dobrovolně a na vlastní riziko, odpovídá výlučně sám za svou připravenost a způsobilost zúčastnit se aktivně nebo akci jen sledovat, a v plném rozsahu nese zodpovědnost také za svého psa. Každý účastník je povinen mít uzavřeno na dobu akce zdravotní pojištění.

• Seznamte se s výší startovného pro konkrétní den (sekce Akce). Ceny se liší v závislosti na typu akce a podle toho, kdo figuruje. Ceník je zde.

• Rozhodčí/trenér je oprávněn nepovolit start v soutěži, prověrce nebo nepřipustit psa k tréninku také v případech, kdy pes nedosahuje potřebné způsobilosti pro daný výkon (absence předchozí připravenosti, nízký věk, fyzická nebo psychická nevyspělost psa, nezvladatelnost) nebo kdy psovod nedisponuje fyzickou či znalostní připraveností nebo potřebnou výstrojí psa.

Protest proti verdiktu rozhodčího ohledně stanovení pořadí není přípustný. Protesty proti nedodržení předpisů a ustanovení propozic soutěží je možno podat pouze do doby oficiálního ukončení akce, písemně, do rukou pořadatele.

Přejete-li si na akci řešit jiné než běžné tréninkové záležitosti, informujte předem některého z členů předsednictva.

• Výjimečně může dojít ke změně termínu, těsně před akcí si laskavě ověřte jeho platnost na těchto stránkách nebo na FB.

 

Závazná pravidla pro účast na všech akcích

• Všichni účastníci (vyjma diváků) se musí bezprostředně po vstupu řádně zaregistrovat, nahlásit všechny své přítomné psy a zaplatit účastnický poplatek (startovné) v plné výši. Registrací i přihlášením do soutěží stvrzují, že údaje uvedené při registraci (přihlašování) psa jsou pravdivé.

• Mladí lidé do 18 let se mohou akcí účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

Soutěží se mohou účastnit psovodi starší 15 let, pouze v odůvodnitelných případech může pořadatel povolit start i mladšímu závodníkovi. Všichni psovodi mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

• Psi musí být opatřeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata (paragraf 4, odst. 1, písm. f) veterinárního zákona) a musí mít platnou vakcinaci proti parvoviróze, psince a vzteklině.

• Akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi. Do soutěží a tréninku se mohou zapojit pouze psi v kondici optimální pro daný výkon. Fenám v druhé polovině březosti a fenám do dvou měsíců po porodu není účast dovolena. Háravé feny musí být před vstupem nahlášeny pořadateli.

• Volné pobíhání psů není povoleno, nestanoví-li pořadatel jinak.

• Účastníci výcvikových a soutěžních dnů jsou povinni dodržovat i další následná ustanovení. Jejich porušení může mít za následek nevpuštění nebo vyloučení osoby či psa z areálu.

Respektovat pokyny pořadatelů.

Udržovat pořádek v celém areálu.

Zdržet se úmyslného jednání, které by vedlo k vydražďování psů, bez předchozího souhlasu některého z trenérů nebo pořadatelů.

Nepřípustné je hrubé chování ke psům, nezdvořilé a konfliktní chování k lidem.

Je zakázáno hladit psa bez souhlasu majitele a přibližovat se bez souhlasu majitele do blízkosti k uvázanému psu.

Je zakázáno pohybovat se v prostoru úvaziště psů bez předchozího souhlasu pořadatele, vyjma místa úvazu vlastního psa.

Není dovoleno vstupovat do vymezeného cvičebního prostoru bez výzvy trenéra, rozhodčího nebo pořadatele nebo bez jejich předchozího souhlasu.

 

Požadavky na výstroj psa

Výstroj psa musí být přizpůsobena svou pevností fyzickým dispozicím psa, resp. je přesahovat. Zabezpečení i ovladatelnost psa musí být na takové úrovni, aby nedocházelo k vzájemnému napadání, k ohrožování jiných psů a osob.

• Pro trénink obran je žádoucí používat postroje, určené výrobcem přímo pro tento účel. Chráníte tak významně zdraví svého psa! (Stejně tak dbáte správně o zdraví svého psa, udržujete-li ho v optimální kondici. Kavkazský pes by nikdy neměl být obézní, což obzvláště platí pro sportující a pracující jedince.).

• Majitelé psů starších 6 měsíců musí mít s sebou psu dobře sedící a pohodlný náhubek, kterým jsou povinni jistit takového psa na výzvu trenéra/rozhodčího, kdykoli nebo trvale.

• V areálu dobříšského cvičiště jsou psi uvazováni ke stromům. Možný je také úvaz u vlastního, masivního mobilního kolíku (běžně pro psy prodávané úvazové kolíky lze použít pouze pro malá štěňata). Uvazování psů k plotu a k překážkám není dovoleno.

• Uvazovat psa staršího 6 měsíců lze pouze pomocí úvazového lana z polyamidu, o průměru 9 mm a více (tyto parametry splňují horolezecká lana). Stromy na dobříšském cvičišti mají velký průměr kmene, proto je vhodná celková délka lana alespoň 5 m. Lano může být navázáno v jedné z koncových stran na řetězovou část (řetěz musí vykazovat přiměřenou nosnost), a to v případě potřeby zajistit nepřekousatelnost úvazu. Je-li řetězová část nezbytná, je zapotřebí volit její délku tak, aby svou vahou nezatěžovala psa nad nutnou míru.

• Pro připoutání psa k úvazovému lanu/řetězu musí být použita spolehlivá, masivní karabina (horolezecká nebo obdobných parametrů). Zapíná se na postroj (určený výrobcem na výcvik obran) nebo na široký hladký, nestahovací obojek (od osvědčeného výrobce výstroje pro velká/obří plemena psů nebo pro hospodářská zvířata). Uvazování na jiné typy obojků nebo postrojů není přípustné.

• Kousavý pes musí mít dvojitý lanový úvaz, a to v kombinaci s postrojem a hladkým širokým obojkem (eventuálně se dvěma takovými obojky) nebo být nepřetržitě opatřen náhubkem (nevykonává-li právě obranný cvik kousání). Nad takovým psem musí vykonávat jeho psovod stálý dohled.

• Vhodnost vybraného stanoviště pro úvaz psa musí psovod před uvázáním psa konzultovat s pořadatelem. Je třeba zabezpečit, aby docházelo ke smysluplnému rozmístění psů, za účelem navýšení bezpečnosti a zajištění co nejúčinnějšího tréninku obran.

• Koná-li se výcvik mimo dobříšské cvičiště, může být omezena či zcela vyloučena možnost uvazování psů.

• Pro soutěže Agility je předepsané vodítko maximální délky v natažení 130 cm (včetně karabiny). Takto dlouhé vodítko je možno používat i během tréninku a soutěží v ostatních disciplínách, stejně tak jako vodítko jakékoli podobné délky nebo vodítko přepínací. Důležitá je jeho celková pevnost a příjemné užívání pro psovoda i psa. Hodit se může i dlouhá výcviková šňůra, odpovídající pevností hmotnosti psa.

• Nezbytností pro trénink většiny psů jsou pamlsky vhodné velikosti.

• Zakázáno je používání elektronických a ostnatých obojků.

• Používání ohlávky "halti":

a) Osoby se zjevným pohybovým handicapem mohou mít na psu ohlávku v rámci všech cviků, které to svou náplní umožňují, a to v trénincích a při prověrkách. V odůvodněných případech může trenér/rozhodčí použití ohlávky u těchto osob i požadovat. Pes musí prokazovat na ohlávku dobrý návyk. Při prověrkách se nesmí do ohlávky trvale a silně opírat, i přes její použití musí prokazovat zvladatelnost, použití ohlávky má plnit funkci pouhého jištění. Rozhodčí může přezkoušet ovladatelnost psa bez ohlávky, při jakémkoli z prováděných cviků. Při soutěžích nesmí být ohlávka použita během plnění cviků, pouze při přechodu z jednoho stanoviště na druhé.

V případě nutnosti mohou osoby se zjevným pohybovým omezením vést psa i na pravé straně, a to v prověrkách i soutěžích, avšak po celou dobu pouze na jedné z těchto stran. Obrat "čelem vzad" mohou provádět na jakoukoli stranu. Tento požadavek musí předem nahlásit rozhodčímu.

b) Osoby bez zjevného pohybového handicapu nemohou použít ohlávku během prověrek a soutěží. V tréninku ji mohou využít pouze omezeně a ve zdůvodnitelných případech, vždy se souhlasem a za dohledu trenéra.

• Pro vybrané Extrémní tréninky může být doporučeno vybavit psy i bezpečnostními pomůckami (ochrannými botičkami, světelnými obojky apod.).

 

Druhy akcí

Neveřejné akce

Jde o klubové tréninky se soutěžemi, s tradičním názvem Liščí dny (LD), Liščí dny Extra (LD-E) nebo Extrémní tréninky. Jsou přístupny pouze členům CCOC a hostům, kteří byli jmenovitě pozváni na danou neveřejnou akci některým z členů předsednictva.

 

Veřejné akce

Veřejnými akcemi jsou Víceboje CCOC, Národní přebory CCOC a Shows CCOC. Platí zde zákaz vstupu kupírovaných jedinců. Diváci z řad nesoutěžících nečlenů se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru. Psům nečlenů, kteří nejsou přihlášeni do soutěží, není vstup do areálu povolen.

Podrobnější informace o jednotlivých typech akcí naleznete zde.

 

Aktualizováno 22.11.2019 (bezpečnostní pomůcky pro vybrané Extrémní tréninky)© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio