Pracovní prověrky

 

Účelem Pracovních prověrek je ověřit obranářské schopnosti psa. Pracovní prověrky jsou přístupny pouze kavkazským psům.

 

• Minimální věk pro účast psa je 18 měsíců.

• Účast na jakékoli z pracovních prověrek je podmíněna předchozím složením prověrky ovladatelnosti PO-1.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, postroj s určením na obranu, pevné vodítko, úvazové lano (je-li konkrétní prověrkou vyžadováno), náhubek. Použití ohlávky specifikuje Klubový a výcvikový řád.

• Povely jsou povoleny jakékoli, není-li u cviku uvedeno jinak: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Odměňování psa není povoleno.

• Je-li obsahem prověrky více cviků, psovod nesmí vynechat žádný z nich.

• Prochází-li prověrkou (jejíž pravidla jsou v určitých parametrech variabilní a závislá na rozhodnutí rozhodčího nebo pořadatele) v jeden den více psů, musí být pro všechny psy stanovena shodná varianta. Určení varianty lze provést také losováním. Jakým způsobem bude varianta vybrána, stanoví pravidla jednotlivých prověrek.

• Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

• V případě nesplnění je opakování možné. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

• Figuranti jsou vybaveni nejčastěji ringovým oblekem. U některých prověrek (a v určitých případech) je možno použít vhodný typ ochranného rukávu, manžetu, masku/helmu.

• Práce figuranta při obraně: Pohyby figuranta musí být přirozené. Musí dbát o bezpečnost svoji a o bezpečný zákrok pro psa.

• Psovod, figurant i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny ředitele akce a pořadatele.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné především k dosažení titulu Master of Performance, a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 


 

1) Pracovní prověrka základní PP-ZM1

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být předem schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele. Pořadatel však musí poskytnout minimální čas pro úvaz psa na daném místě 30 minut (před vlatním prověřením). Pro chování psa a psovoda na stanovišti nejsou po dobu před vlastní prověrkou stanovena žádná zvláštní pravidla (nad limit obecných zásad chování na akcích), ani není požadována nepřetržitá přítomnost psa na stanovišti.

Těsně před zahájením prověrky odchází psovod na pokyn rozhodčího do vzdálenosti minimálně 20 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 20 m přichází skupina 6 osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 10 m, skupina se zastavuje, současně vybíhá ze skupiny figurant opatřený obuškem. S křikem a s náznaky úderu zaútočí na psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Hodnotí se razance zásahu psa. Psovod se vrací ke psu na pokyn pořadatele.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy, dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes provádí slabý zákus/zákusy, avšak bojuje soustavně: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

2) Pracovní prověrka základní PP-ZM2

Obrana psovoda: Psovod zvolí se souhlasem rozhodčího stanoviště, na kterém bude pes uvázán. Odchází od přivázaného psa, zapojuje se do nepříliš vzdálené (5 m) skupiny několika již na místě stojících a klidně hovořících osob a diskutuje s nimi. Ve skupině je přítomen figurant. Po několika minutách klidného hovoru dochází ve skupině k hádce psovoda s účastníky. Psovod je napaden figurantem, dochází k potyčce, během níž dojde k přesunutí obou do prostoru možného zásahu psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Povely psovoda jsou povoleny.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy, dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes provádí slabý zákus/zákusy, avšak bojuje soustavně: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

Video: Jednotlivé části pracovních prověrek PP-ZM1, PP-ZM2, jsou na společném videu s prověrkou PP-D5. Naleznete níže, u prověrky PP-D5. Upozorňujeme, že později došlo k drobným změnám v řádu prověrek, na videu je starší verze prověrek.


 

3) Pracovní prověrka denní PP-D1

Přepadení z řady: Psovod se pohybuje se psem po předem určené trase, prochází podél řady klidně stojících osob, mezi nimiž je začleněný figurant. Bezprostředně po minutí řady figurant vybíhá a prudce, zezadu a s křikem, zaútočí na dvojici. Pes má ihned reagovat a provést zákus.

Hodnocení:

• psovod se psem není schopen plynule projít kolem řady klidně stojících osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy, dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes provádí slabý zákus/zákusy, avšak bojuje soustavně: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

Trénink na PP-D1, ve stíženém provedení (se dvěma figuranty). Pracuje MsP. Donchuán Lištička (video z Liščího dne, autor Martin Záruba)


 

4) Pracovní prověrka denní PP-D2

Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu nebo na prostranství, ve kterém je imitována poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (dle vlastního výběru). Po 1 minutě začíná docházet k výtržnostem. Figurant není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod vyzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, hází po dvojici (psovod, pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po krátké době podniká figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Pes má psovoda okamžitě a tvrdě bránit. Psovod drží psa po celou dobu na vodítku, může ho ovlivňovat povely.

Lehký předmět, kterým figurant útočí na psa, může být vždy jiný - určuje se losem ze tří typů předmětů.

Hodnocení:

• pes prokazuje špatnou ovladatelnost, již po vstupu útočí nezvladatelně na osoby, které dvojici nijak a ničím neohrožují: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy, dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes provádí slabý zákus/zákusy, avšak bojuje soustavně: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

 

Video z Celostátního přeboru KraAOP 2012, konaného podle velmi podobných propozic (autor propozic Eva Červená), jako jsou pro PP-D2. Pracuje Vítěz celostátního přeboru ve stupni 5, GMsP.MsP.KChP. Winner Lištička (autor videa Martin Záruba).


 

5) Pracovní prověrka denní PP-D3

Přepadení z úkrytu, s míjením: Psovod se psem bez náhubku se pohybuje po pořadatelem určené trase. Po jedné straně trasy jsou 2 úkryty (zástěny apod.), vzdálené od vytyčené trasy pohybu psovoda minimálně 10 m, a minimálně 30 m od sebe vzájemně. Před příchodem psovoda na úroveň 1. úkrytu z něho vychází osoba, která následně kříží pohyb dvojice ve vzdálenosti ne menší 8 m, aniž by měla snahu na sebe upoutávat pozornost. Míjí psovoda, otáčí se a vrací se zpět do úkrytu. Ve druhém úkrytu je ukryta další osoba, společně s figurantem. Tato osoba provádí stejný úkon jako osoba první, a to před příchodem dvojice k druhému úkrytu. Jakmile se po návratu ukryje, vybíhá figurant a prudce,  bezhlučně a z boku, zaútočí na psovoda. Pes musí zasáhnout rychle a nekompromisně.

Hodnocení:

• pes prokazuje špatnou ovladatelnost, útočí na nezúčastněné osoby, které dvojici nijak a ničím neohrožují: nesplnil

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes neútočí na nezúčastněné osoby, útok figuranta odvrátí nekompromisně - při střetu bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes neútočí na nezúčastněné osoby, útok figuranta odvrátí nekompromisně - při střetu bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

PP-D3 v podání MsP. Donchuána Lištičky - trénink (autor Martin Záruba)


 

6) Pracovní prověrka denní PP-D4

Přepadení po kontaktu: Psovod se psem bez náhubku přichází ke stojícímu figurantovi. Prochází kolem něho ve vzdálenosti 1 m, míjí ho, po ujití 10 m se vrací zpět, zastavuje se vedle figuranta nebo proti figurantovi (dle volby psovoda, avšak ve vzdálenosti ne kratší 1 m). Psovod s figurantem navazuje přátelský hovor. Po několika větách se loučí, figurant usedá na připravenou židli, psovod odchází. Když je dvojice vzdálena od sedícího figuranta 10 m, figurant vybíhá směrem ke dvojici, prudce a s křikem se snaží napadnout zezadu psovoda. Pes musí zasáhnout rychle, razantně a nekompromisně.

Hodnocení:

• pes prokazuje velmi špatnou ovladatelnost, útočí výrazně na figuranta, který dvojici nijak a ničím neohrožuje: nesplnil

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí krátký a nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou, avšak psovodem dobře zvládnutelnou agresi na figuranta v době, kdy psovoda nijak neohrožuje, při napadení psovoda brání soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře"

• pes neohrožuje bezdůvodně figuranta, jeho útok odvrátí, při střetu bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes neohrožuje bezdůvodně figuranta, jeho útok odvrátí nekompromisně, při střetu bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

7) Pracovní prověrka denní PP-D5

Přepadení - s odpoutáním pozornosti: Psovod přivazuje psa na rozhodčím určený úvaz a zůstává kdekoli v dosahu psa. Po chvíli přibíhá, těsně před hranici dosahu psa, první figurant, který se snaží výraznými pohyby a křikem psa zaujmout. Udržuje takovou vzdálenost od psa, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu. Jakmile pes zareaguje, druhý, dosud ukrytý figurant, podniká z protilehlé strany na psovoda razantní útok. V okamžiku, kdy pes obrátí pozornost k druhému figurantovi, první figurant odchází. Psovod psa nesmí ovlivňovat prostřednictvím úvazové šňůry, může však používat povely.

Pes musí  odvrátit pozornost od prvního figuranta a na obranu psovoda zasáhnout proti druhému figurantovi (skutečnému útočníkovi) rychle a razantně.

Hodnocení:

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes reaguje na skutečného útočníka, provádí krátký a nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes zdlouhavě odpoutává pozornost od prvního figuranta, následně však psovoda brání soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře"

• pes rychle reaguje na skutečného útočníka, při střetu bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes rychle reaguje na skutečného útočníka, při střetu bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

Jednotlivé části pracovních prověrek PP-ZM1, PP-ZM2 - pracují MsP. Black and white Lištička a MsP. Donchuán Lištička. V závěru videa pracovní prověrka PP-D5, předvádí KChP. Charzo z Azgiru. (autor Martin Vrátník)


 

8) Pracovní prověrka denní PP-DS1

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být předem schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele. Pořadatel však musí poskytnout minimální čas pro úvaz psa na daném místě 30 minut (před vlatním prověřením). Pro chování psa a psovoda na stanovišti nejsou po dobu před vlastní prověrkou stanovena žádná zvláštní pravidla (nad limit obecných zásad chování na akcích), ani není požadována nepřetržitá přítomnost psa na stanovišti.

Těsně před zahájením prověrky odchází psovod na pokyn pořadatele do vzdálenosti 30 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících 6 osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny 3 osoby, vybavené obušky či jinými podobnými předměty, a s křikem a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se náhle zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Jeden z figurantů s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu zaútočí na psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího.

Hodnotí se razance zásahu psa. Reakce psa na útočící trojici osob nesmí být výrazně nejistá.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále své stanoviště nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování osob, při zákroku však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře" (Pozn.: Za nejistotu se nepovažuje zdánlivě nevšímavé chování psa.)

 • pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

 • pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

9) Pracovní prověrka denní PP-DS2

Ochrana psovoda proti napadení z davu: Psovod se psem bez náhubku a na vodítku se pohybuje přímo vpřed, proti řadě rázně se pohybujících a výrazně hlučících (křik, hvízdot, tleskání) a gestikulujících osob (4-6 osob), vyzbrojených různorodými velkými i menšími předměty (např. hole, pokrývky, Pet-lahve). Výchozí vzdálenost mezi psovodem a řadou osob je 50 m. Při přiblížení se na vzdálenost 20 m dochází v řadě osob k výrazným výtržnostem a k útokům na psovoda a psa prostřednictvím házení lehkých předmětů. Psovod se zastavuje a vyzývá osoby ke klidu. Ty však pokračují v rázném pohybu směrem ke dvojici, aniž by přerušily útočné chování. Zastavují se ve vzdálenosti 5 m před dosahem psa, současně proti psovodovi a psu vybíhá dosud za řadou skrytý figurant, vyzbrojený lehkými a velkými textilními předměty (např. pokrývka, textilní část oděvu) a tvrdě a s pokřikem zaútočí na dvojici.

Hodnotí se razance zásahu psa a postoj vůči výtržníkům, který má ideálně ukazovat na výrazné sebevědomí psa.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se výtržníků: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování výtržníků, při zákroku však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře" (Pozn.: za nejistotu nelze považovat zdánlivě nevšímavé chování psa v reakci na dav a přiměřené vyhýbání se hozeným předmětům)

• pes krátce zaváhá při útoku figuranta, dále však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

10) Pracovní prověrka noční PP-N

Přepadení ze tmy: Za plné tmy se psovod se psem pohybuje určenou trasou směrem k osvětlenému prostranství, kde se viditelně pohybují lidé, prochází mezi zapálenými loučemi (ohni, bodovými zdroji světla). Po jejich minutí vybíhá z úkrytu a ze tmy figurant (může být vybavený čelní svítilnou). Razantně a bezhlučně zaútočí z boku na dvojici. Pes má ihned zasáhnout a provést zákus.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes brání psovoda, s útočníkem bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes razantně brání psovoda, s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"

PP-N v podání GMsP.MsP.KChP. Winnera Lištičky (autor Eva Červená)


 

11)  Pracovní prověrka noční PP-NS1

Útok skupiny útočníků za tmy: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku se pohybuje určenou trasou směrem ke skupině 4-6 osob, vzdálené 30 m. Osoby spolu hlučně hovoří, pohybují se, gestikulují. Psovod se psem prochází cestou ke skupině vymezeným úzkým prostorem, který osvětlují bodové zdroje světla (zapálené louče, světla jiného charakteru).

Rozhodčí zastaví psovoda se psem ve vzdálenosti 15 m od hlučící skupiny osob. Na další pokyn rozhodčího vybíhá celá skupina, s křikem a s pohybovou razancí, proti psovodovi se psem. Osoby současně útočí na dvojici lehkými předměty. Na pokyn rozhodčího se skupina bez předchozího zpomalení zastavuje, bezprostřední napadení dvojice dokončí (s křikem, výraznou razancí a s náznaky úderu na psa) pouze jeden člen skupiny-figurant. Figurant může být vybavený čelní svítilnou.

Hodnotí se razance zásahu psa a postoj vůči výtržníkům, který má ideálně ukazovat na výrazné sebevědomí psa.

 

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování výtržníků: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování výtržníků, při zákroku však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře" (Pozn.: za nejistotu nelze považovat zdánlivě nevšímavé chování psa v reakci na dav a přiměřené vyhýbání se hozeným předmětům)

• pes krátce zaváhá při útoku figuranta, dále však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

12) Pracovní prověrka denní PP-D6

Přepadení na parkovišti (dvojčlenná hlídka se psem): Psovod se psem a dalším členem hlídky směřují k předem určenému automobilu. Psovod se psem se zastavuje ve vzdálenosti ne delší 10 metrů od vozidla, druhý člen hlídky pokračuje až k vozidlu, které odemyká a otvírá dvěře. V tento okamžik dochází k jeho napadení figurantem, dosud ukrytým za vozidlem. Psovod vyzývá figuranta ke klidu, ten pokračuje v útočném jednání proti kolegovi a psovod vysílá psa k zákroku. Pes musí rychlým zákrokem znemožnit figurantovi v útoku pokračovat.

Figurant při útoku používá výrazné náznaky úderu obuškem nebo se brání pomocí lehkých předmětů. Útok figuranta může doprovázet výrazný křik nebo naopak se může jednak o útok bezhlučný. O tom, jakým způsobem figurant zaútočí, je předem určeno losem.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

13) Pracovní prověrka denní PP-DS3

Ochrana psovoda proti napadení z kruhového obklíčení: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku zaujme postavení na volném prostranství. Ve vzdálenosti 20 m dojde následně k utvoření kruhového obklíčení 5-6 osobami, v jehož středu se psovod se psem ocitá. Osoby jsou vybaveny předměty, kterými lze působit hluk. Na pokyn rozhodčího se kruh osob svírá (za hluku způsobeným nesenými předměty a za pokřiku osob), tempo pohybu osob se zvyšuje, je simulován hromadný útok na psovoda. Bez předchozího zpomalení se osoby zastavují ve vzdálenosti 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen, a útok dokončuje figurant. Pes musí rychlým zákrokem znemožnit figurantovi v útoku pokračovat. Postoj psa vůči výtržníkům má ideálně ukazovat na výrazné sebevědomí psa. 

Před zahájením prověrky stanoví rozhodčí pozici figuranta v kruhu osob. V ringovém obleku může být nejen figurant, ale i několik dalších útočících osob. Před započetím prověrky může rozhodčí psovodovi stanovit povinnost současného dalšího jištění psa pevným úvazem.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede krátký a nejistý zákus/zákusy a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování osob, při zákroku však bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy nebo s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "dobře" (Pozn.: Za nejistotu se nepovažuje zdánlivě nevšímavé chování psa.)

 • pes při střetu s útočníkem bojuje soustavně, se slabým zákusem/zákusy: "velmi dobře"

 • pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s razantním a tvrdým zákusem/zákusy: "výborně"


 

Platné znění, s účinností od 1/2020. Další stupně pracovních prověrek s různou obtížností mohou být doplňovány. O Prověrkách pracovních vloh, které patří do kontrol kvalit jedince, můžete číst zde. Předchozí složení prověrky ovladatelnosti PO-1 je vyžadováno od června 2019.

 

embed video plugin powered by Union Development


© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio