Pracovní prověrky

 

Účelem Pracovních prověrek je ověřit obranářské schopnosti psa. Pracovní prověrky jsou přístupny pouze kavkazským psům.

 

• Účast na jakékoli z pracovních prověrek je podmíněna předchozím složením prověrky ovladatelnosti PO-1.

• Minimální věk pro účast psa je 18 měsíců.

• Povely jsou povoleny jakékoli, není-li u cviku uvedeno jinak: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, postroj s určením na obranu, pevné vodítko, úvazové lano (je-li konkrétní prověrkou vyžadováno), náhubek. Použití ohlávky specifikuje Info ke klubovým dnům.

• Odměňování psa není povoleno.

• Je-li obsahem prověrky více cviků, psovod nesmí vynechat žádný z nich.

• Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

• V případě nesplnění je opakování možné. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné především k dosažení titulu Master of Performance, a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny organizátora.

• Absolventi prověrek jsou uváděni zde.

• Dvě úspěšně absolvované prověrky podmiňují (mimo jiné) zařazení psa (není-li tento nositelem titulu Master of Performance) do chovu Výkonnostního-pracovního (v případě spojení s partnerkou, která rovněž podmínky tohoto druhu chovu splňuje).

 

Další pravidla:

• Figuranti jsou vybaveni ringovým oblekem, rukáv je nepřípustný. U některých prověrek je možno v určitých případech použít manžetu.

• Prochází-li prověrkou, jejíž pravidla jsou v určitých parametrech variabilní (např. PP-D6), v jeden den více psů, musí být pro všechny psy stanovena shodná varianta.

 


 

1) Pracovní prověrka základní PP-ZM1

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být předem schváleno pořadatelem. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele. Pořadatel však musí poskytnout minimální čas pro úvaz psa na daném místě 30 minut (před vlatním prověřením). Pro chování psa a psovoda na stanovišti nejsou po dobu před vlastní prověrkou stanovena žádná zvláštní pravidla (nad limit obecných zásad chování na akcích), ani není požadována nepřetržitá přítomnost psa na stanovišti.

Těsně před zahájením prověrky odchází psovod na pokyn pořadatele do vzdálenosti minimálně 20 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 20 m přichází skupina 6 osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 10 m, skupinka se zastavuje, současně vybíhá ze skupiny figurant, opatřený ringovým oblekem a obuškem, s křikem a s náznaky úderu zaútočí na psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Hodnotí se razance zásahu psa. Psovod se vrací ke psu na pokyn pořadatele.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále své stanoviště nebrání: nesplnil

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

2) Pracovní prověrka základní PP-ZM2

Obrana psovoda: Psovod zvolí se souhlasem pořadatele stanoviště, na kterém bude pes uvázán. Odchází od přivázaného psa, zapojuje se do nepříliš vzdálené (cca 5 m) skupiny několika již na místě stojících a klidně hovořících lidí a diskutuje s nimi. Ve skupině je přítomen figurant v ringovém obleku. Po několika větách klidného hovoru dochází ve skupině k hádce psovoda s účastníky. Psovod je napaden figurantem, dochází k potyčce, během níž dojde k přesunutí obou do prostoru možného zásahu psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Povely psovoda jsou povoleny.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

Video: Jednotlivé části pracovních prověrek PP-ZM1, PP-ZM2, jsou na společném videu s prověrkou PP-D5. Naleznete níže, u prověrky PP-D5. Upozorňujeme, že později došlo k drobným změnám v řádu prověrek, na videu je starší verze prověrek.


 

3) Pracovní prověrka denní PP-D1

Přepadení z řady: Psovod se pohybuje se psem po předem určené trase, prochází podél řady klidně stojících lidí, mezi nimiž je začleněný figurant, opatřený ringovým oblekem. Bezprostředně po minutí řady figurant vybíhá a prudce zezadu, s křikem, zaútočí na dvojici. Pes má ihned reagovat a provést zákus.

Hodnocení:

• psovod se psem není schopen plynule projít kolem řady klidně stojících osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

Trénink na PP-D1, ve stíženém provedení (se dvěma figuranty). Pracuje MsP. Donchuán Lištička (video z Liščího dne, autor Martin Záruba)


 

4) Pracovní prověrka denní PP-D2

Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu nebo na prostranství, ve kterém je imitována zcela poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (dle vlastního výběru). Cca po 1 minutě začíná docházet k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod vyzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, hází po dvojici (psovod, pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po krátké době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Pes má psovoda okamžitě a tvrdě bránit. Psovod drží psa po celou dobu na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými povely.

Lehký předmět, kterým figurant útočí na psa, může být vždy jiný - určuje se losem ze tří typů předmětů.

Hodnocení:

• pes prokazuje špatnou ovladatelnost, již po vstupu útočí nezvladatelně na osoby, které dvojici nijak a ničím neohrožují: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje zvládnutelnou agresi, zaměřenou na házené předměty nebo sedící hlučící a gestikulující osoby, při napadení psovoda brání razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy) nebo s plným zákusem (plnými zákusy): "dobře"

• pes je dobře zvladatelný, neútočí na házené předměty, při střetu s útočníkem bojuje razantně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes je dobře zvladatelný, neútočí na házené předměty, při střetu s útočníkem bojuje razantně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

Video z Celostátního přeboru KraAOP 2012, konaného podle velmi podobných propozic (autor propozic Eva Červená), jako jsou pro PP-D2. Pracuje Vítěz celostátního přeboru ve stupni 5, GMsP.MsP.KChP. Winner Lištička (autor videa Martin Záruba).


 

5) Pracovní prověrka denní PP-D3

Přepadení z úkrytu, s míjením: Psovod se psem bez náhubku se pohybuje po pořadatelem určené trase. Po jedné straně trasy jsou připraveny 2 úkryty (zástěny apod.), vzdálené od vytyčené trasy pohybu psovoda minimálně 10 m, a minimálně 30 m od sebe vzájemně. Těsně před příchodem psovoda na úroveň 1. úkrytu vychází z něho osoba, která kříží pohyb dvojice, aniž by ji jakkoli ohrožovala. Míjí psovoda, otáčí se a vrací se zpět do úkrytu. V druhém úkrytu je ukryta další osoba spolu s figurantem. Tato osoba provádí stejný úkon jako osoba první, a to těsně před příchodem dvojice k druhému úkrytu. Jakmile se po návratu ukryje, vybíhá figurant a prudce a bezhlučně z boku zaútočí na psovoda. Pes musí zasáhnout rychle a nekompromisně.

Hodnocení:

• pes prokazuje špatnou ovladatelnost, útočí na nezúčastněné osoby, které dvojici nijak a ničím neohrožují: nesplnil

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes neútočí na nezúčastněné osoby, útok figuranta odvrátí nekompromisně - při střetu bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes neútočí na nezúčastněné osoby, útok figuranta odvrátí nekompromisně - při střetu bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

PP-D3 v podání MsP. Donchuána Lištičky - trénink (autor Martin Záruba)


 

6) Pracovní prověrka denní PP-D4

Přepadení po kontaktu: Psovod se psem bez náhubku přichází ke stojícímu figurantovi, opatřenému ringovým oblekem. Prochází těsně kolem něj, míjí ho, po ujití cca 10 m se vrací zpět a zastavuje se vedle figuranta nebo proti figurantovi (dle volby psovoda). Psovod s figurantem navazují přátelský hovor. Po několika větách se loučí, figurant usedá na připravenou židli, psovod odchází. Když je dvojice vzdálena od sedícího figuranta cca 15 m, figurant vybíhá směrem ke dvojici, prudce a s křikem se snaží napadnout zezadu psovoda. Pes musí zasáhnout rychle, razantně a nekompromisně.

Hodnocení:

• pes prokazuje velmi špatnou ovladatelnost, útočí výrazně na figuranta, který dvojici nijak a ničím neohrožuje: nesplnil

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou, avšak psovodem dobře zvládnutelnou agresi na figuranta v době, kdy psovoda nijak neohrožuje, při napadení psovoda brání razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy) nebo s plným zákusem (plnými zákusy): "dobře"

• pes neohrožuje bezdůvodně figuranta, jeho útok odvrátí razantně, při střetu bojuje s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes neohrožuje bezdůvodně figuranta, jeho útok odvrátí nekompromisně, při střetu bojuje s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

7) Pracovní prověrka denní PP-D5

Přepadení - s odpoutáním pozornosti: Psovod přivazuje psa na pořadatelem určený úvaz a zůstává kdekoli v dosahu psa. Po chvíli přibíhá téměř k hranici dosahu psa první figurant, který se snaží výraznými pohyby a křikem psa zaujmout, udržuje však takovou vzdálenost od psa, aby nedošlo k přímému kontaktu. Jakmile pes zareaguje, druhý, dosud ukrytý figurant, vybavený ringovým oblekem, podniká z protilehlé strany na psovoda razantní útok. V okamžiku, kdy pes obrátí pozornost k druhému figurantovi, první figurant odchází. Psovod psa nesmí ovlivňovat prostřednictvím úvazové šňůry, může však používat libovolné povely.

Pes musí  odvrátit pozornost od prvního figuranta a na obranu psovoda zasáhnout proti druhému figurantovi (skutečnému útočníkovi) rychle a razantně.

Hodnocení:

• při ochraně psovoda pes neprovede zákus: nesplnil

• pes reaguje na skutečného útočníka, provádí však velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes zdlouhavě odpoutává pozornost od prvního figuranta, nezasahuje bezprostředně, následně však psovoda brání razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy) nebo s plným zákusem (plnými zákusy): "dobře"

• pes rychle reaguje na skutečného útočníka, jeho útok odvrátí razantně, při střetu bojuje soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes rychle reaguje na skutečného útočníka, jeho útok odvrátí nekompromisně, při střetu bojuje soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

Jednotlivé části pracovních prověrek PP-ZM1, PP-ZM2 - pracují MsP. Black and white Lištička a MsP. Donchuán Lištička. V závěru videa pracovní prověrka PP-D5, předvádí KChP. Charzo z Azgiru. (autor Martin Vrátník)


 

8) Pracovní prověrka denní PP-DS1

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být předem schváleno pořadatelem. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele. Pořadatel však musí poskytnout minimální čas pro úvaz psa na daném místě 30 minut (před vlatním prověřením). Pro chování psa a psovoda na stanovišti nejsou po dobu před vlastní prověrkou stanovena žádná zvláštní pravidla (nad limit obecných zásad chování na akcích), ani není požadována nepřetržitá přítomnost psa na stanovišti.

Těsně před zahájením prověrky odchází psovod na pokyn pořadatele do vzdálenosti minimálně 30 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících 6 osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny 3 figuranti, vybavení obušky či jinými podobnými předměty, a s křikem a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se náhle zastavují ve vzdálenosti cca 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Jeden z figurantů, opatřený kompletním ringovým oblekem, s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu zaútočí na psa. Pes má ihned reagovat a provést zákus. Psovod se vrací ke psu na pokyn pořadatele.

Hodnotí se razance zásahu psa. Reakce psa na útočící trojici figurantů nesmí být výrazně nejistá.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále své stanoviště nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování osob, při zákroku však bojuje razantně a soustavně: "dobře" (Pozn.: Za nejistotu se nepovažuje zdánlivě nevšímavé chování psa.)

 • pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

 • pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

9) Pracovní prověrka denní PP-DS2

Ochrana psovoda proti napadení z davu: Psovod se se psem bez náhubku a na vodítku pohybuje přímo vpřed proti řadě rázně se pohybujících a výrazně hlučících (křik, hvízdot, tleskání) a gestikulujících osob (min. 6 lidí), vyzbrojených různorodými velkými i menšími předměty (např. hole, pokrývky, Pet-lahve). Výchozí vzdálenost mezi psovodem a řadou osob je minimálně 50 m. Při přiblížení se na vzdálenost 20 m dochází v řadě osob k výrazným výtržnostem a k útokům na psovoda a psa prostřednictvím házení lehkých předmětů. Psovod se zastavuje a vyzývá osoby ke klidu. Ty však pokračují v rázném pohybu směrem ke dvojici, aniž by přerušily útočné chování. Zastavují se ve vzdálenosti cca 5 m před dosahem psa, současně proti psovodovi a psu vybíhá dosud za řadou skrytý figurant v ringovém obleku, vyzbrojený lehkými a velkými textilními předměty (např. pokrývka, část oděvu) a tvrdě a s pokřikem zaútočí na dvojici.

Hodnotí se razance zásahu psa. Reakce psa na skupinu výtržníků nesmí být výrazně nejistá.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se výtržníků: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování výtržníků, při zákroku však bojuje razantně a soustavně: "dobře" (Pozn.: za nejistotu nelze považovat zdánlivě nevšímavé chování psa v reakci na dav a přiměřené vyhýbání se hozeným předmětům)

• pes krátce zaváhá při útoku figuranta, dále však bojuje razantně a soustavně: "dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

10) Pracovní prověrka noční PP-N

Přepadení ze tmy: Za úplné tmy se psovod se psem pohybuje určenou trasou směrem k osvětlenému prostranství, kde se viditelně pohybují lidé, prochází mezi zapálenými loučemi (nebo jejich náhradou). Po jejich minutí vybíhá z úkrytu ze tmy figurant v ringovém obleku, může být vybavený čelní svítilnou. Razantně a bezhlučně zaútočí z boku na dvojici. Pes má ihned zasáhnout a provést zákus.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provádí velmi krátký nejistý zákus/zákusy a dále už psovoda nebrání: nesplnil

• pes razantně brání psovoda, s útočníkem bojuje soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes razantně brání psovoda, s útočníkem bojuje soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"

PP-N v podání GMsP.MsP.KChP. Winnera Lištičky (autor Eva Červená)


 

11)  Pracovní prověrka noční PP-NS1

Útok skupiny útočníků za tmy: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku se pohybuje určenou trasou směrem ke skupině min. 6ti osob, vzdálené cca 30 m. Osoby ze skupiny spolu hlučně hovoří, pohybují se, gestikulují. Psovod se psem prochází na cestě ke skupině vymezeným úzkým prostorem cesty, kterou osvětlují bodové zdroje světla (zapálené louče, světla jiného charakteru).

Rozhodčí zastaví psovoda se psem ve vzdálenosti cca 15 m od hlučící skupiny. Na další pokyn rozhodčího vybíhá skupina s křikem a s pohybovou razancí proti psovodovi se psem a současně útočí na dvojici lehkými předměty. Skupina se zastavuje bez předchozího zpomalení na pokyn rozhodčího, bezprostřední napadení dokončí (s křikem, výraznou razancí a s náznaky úderu na psa) pouze jeden člen skupiny, opatřený kompletním ringovým oblekem.

Pes má ihned reagovat a provést zákus. Reakce psa na skupinu výtržníků nesmí být výrazně nejistá. Figurant může být vybavený čelní svítilnou.

 

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se výtržníků: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování výtržníků, při zákroku však bojuje razantně a soustavně: "dobře" (Pozn.: za nejistotu nelze považovat zdánlivě nevšímavé chování psa v reakci na dav a přiměřené vyhýbání se hozeným předmětům)

• pes krátce zaváhá při útoku figuranta, dále však bojuje razantně a soustavně: "dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

12) Pracovní prověrka denní PP-D6

Přepadení na parkovišti (dvojčlenná hlídka se psem): Psovod se psem a dalším členem hlídky směřují k předem určenému automobilu. Psovod se psem se zastaví ve vzdálenosti ne delší 10ti metrů od vozidla, druhý člen hlídky pokračuje až k vozidlu, které odemyká a otvírá dvěře. V ten okamžik dojde k jeho napadení figurantem, dosud ukrytým za vozidlem. Psovod vyzývá figuranta ke klidu, ten pokračuje v útočném jednání proti kolegovi a psovod vypouští psa k zákroku. Pes musí rychlým a razantním zákusem/zákusy znemožnit figurantovi v útoku pokračovat.

Figurant při útoku používá výrazné náznaky úderu obuškem nebo se brání pomocí lehkých předmětů. Útok figuranta může doprovázet výrazný křik nebo naopak se může jednak o útok bezhlučný. O tom, jakým způsobem figurant zaútočí, rozhoduje rozhodčí.

Hodnocení:

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

• pes při napadení psovoda bojuje s útočníkem razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

13) Pracovní prověrka denní PP-DS3

Ochrana psovoda proti napadení z kruhového obklíčení: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku zaujme postavení na volném prostranství. Ve vzdálenosti přibližně 20ti m dojde následně k utvoření kruhového obklíčení minimálně 6ti osobami, v jehož středu se psovod se psem ocitá. Osoby jsou vybaveny předměty, kterými lze působit hluk. Na pokyn rozhodčího se kruh osob svírá (za hluku způsobeným nesenými předměty a za pokřiku osob), tempo pohybu osob se zvyšuje a simuluje hromadný útok na psovoda. Bez předchozího zpomalení se osoby náhle zastavují ve vzdálenosti cca 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen, a útok dokončuje figurant. Pes musí rychlým a razantním zákusem/zákusy znemožnit figurantovi v útoku pokračovat. Reakce psa na skupinu útočníků nesmí být výrazně nejistá.

Před zahájením prověrky stanoví rozhodčí pozici figuranta v kruhu osob. V ringovém obleku může být nejen figurant, ale i několik dalších útočících osob. Před započetím prověrky může rozhodčí psovodovi stanovit povinnost současného dalšího jištění psa pevným úvazem.

Hodnocení:

• pes projevuje výraznou nejistotu při přibližování se osob: nesplnil

• pes neprovede zákus: nesplnil

• pes provede pouze velmi krátký nejistý zákus a dále psovoda nebrání: nesplnil

• pes projevuje mírnou nejistotu při přibližování osob, při zákroku však bojuje razantně a soustavně: "dobře" (Pozn.: Za nejistotu se nepovažuje zdánlivě nevšímavé chování psa.)

 • pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s neplným zákusem (neplnými zákusy): "velmi dobře"

 • pes při střetu s útočníkem bojuje razantně a soustavně, s plným zákusem (plnými zákusy): "výborně"


 

Platné znění. Další stupně pracovních prověrek s různou obtížností mohou být doplňovány. O Prověrkách pracovních vloh, které patří do kontrol kvalit jedince, můžete číst zde. Předchozí složení prověrky ovladatelnosti PO-1 je vyžadováno od června 2019.

 

embed video plugin powered by Union Development


© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio