Prověrka schopností štěněte

Prověrka schopností štěněte (PSS)

• PSS je přístupna pouze kavkazským psům.

• Věk psa pro účast 3 měsíce a 22 dnů-9 měsíců.

• Povely jsou povoleny jakékoli: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat přiměřeně k věku zvladatelné chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Průběžné odměňování psa je povoleno.

• Povinná výstroj: hladký obojek, vodítko, náhubek (k provedení cviku 4.)

• Veškeré cviky se provádí na vodítku, vyjma cviku 3.

• Psovod může vynechat jakýkoli ze stanovených cviků (cvik je hodnocen 0 body).

• Pouze pro členy CCOC platí: Za úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné k dosažení titulu Master of Performance (Grand Master of Performance), a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Obsah PSS je také jednou z volitelných soutěžních disciplín klubového víceboje (pro třídy Baby a Puppy). Štěněti, které v rámci víceboje získá alespoň minimální počet bodů, požadovaný pro úspěšné splnění prověrky, bude zároveň přiznáno její složení.

 

1. Sedni

Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu k usednutí.

0 - 5 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodíktu

Provádí se za chůze, bez povelů rozhodčího - ve tvaru handlingové figury "T".

0 - 5 bodů

 

3. Přivolání nebo zastavení (volitelné psovodem)

Přivolání: Přivolání psa před sebe.

Zastavení: Zastavení psa během volného pohybu povelem. Pes setrvá na místě do doby příchodu psovoda.

0 - 5 bodů

 

4. Návyk na náhubek

Přezkušuje se za pohybu psa u nohy psovoda.

0 - 5 bodů

 

5. Překážka skoková (30 cm) nebo kladina s náběhovými prkny (volitelné psovodem)

Jednosměrný skok nebo přechod kladiny v jednom směru. Překážku může psovod překonat spolu se psem.

0 - 5 bodů

 

6. Přechod atypického povrchu terénu

Psovod se psem přecházejí bez zastavení přes nataženou igelitovou plachtu.

0 - 5 bodů

 

7. Budova

Psovod se psem vstupuje z volného prostranství do budovy nebo do zastřešeného prostoru. Určený prostor dvojice krátce prochází.

0 - 5 bodů

 

8. Chování psa na úvazu

Psovod psa uváže na místo, které si sám zvolí po dohodě s rozhodčím a odchází do vzdálenosti minimálně 10 m od psa, kde setrvá po dobu stanovenou rozhodčím. Hodnotí se přiměřené chování psa na úvazu za klidové situace.

0 - 5 bodů

 

9. Průchod řadami osob

Psovod se psem bez zastavení prochází mezi dvěma řadami stojících a klidně hovořících osob, které se psem nekomunikují. Ideální je chování psa bez projevů jakéhokoli zájmu o cizí osoby, avšak pozorné a sebejisté.

0 - 5 bodů

 

10. Projev aktivní obrany u psovoda nebo na úvazu - střeženém stanovišti (volitelné psovodem)

Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

50 – 55 bodů: výborně

44 - 49 bodů: velmi dobře

33 - 43 bodů: dobře

0 - 32 bodů: nesplnil

 


 

Dále platí:

V případě nesplnění je opakování možné v jakýkoli další klubový den, nebyl-li však překročen povolený maximální věk psa pro účast. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

Úspěšní absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio