Prověrka schopností štěněte

 

Prověrka schopností štěněte (PSS)

• PSS je přístupna pouze kavkazským psům.

• Účast na prověrce není podmíněna složením jiné prověrky.

• Věk psa pro účast 3 měsíce a 22 dnů - 9 měsíců.

• Povely jsou povoleny jakékoli: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat přiměřeně k věku zvladatelné chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, vodítko, náhubek (volitelný, k provedení cviku 4 nutný, v odůvodněných případech může rozhodčí nařídit jeho použití i pro cviky další)

• Průběžné odměňování psa je povoleno.

• Veškeré cviky se provádí na vodítku, vyjma cviku 3.

• Psovod může vynechat jakýkoli ze stanovených cviků (cvik je hodnocen 0 body).

• V případě nesplnění je opakování možné, nebyl-li překročen povolený maximální věk psa pro účast. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

• Účastní-li se psovod se psem v jednom dni soutěží a následně i prověrky, a jsou-li v požadavcích zcela shodné a stejně bodované cviky, mohou být na přání psovoda do prověrky započítány body získané v soutěži (cvik nemusí být opětovně prováděn). V případě soutěže Recall lze započítat bodové hodnoty výhradně z 1. cviku.

• Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Za úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné především k dosažení titulu Master of Performance (Grand Master of Performance), a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny organizátora.

• Absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 

1. Sedni

Na pokyn rozhodčího dá psovod povel psu k usednutí.

0 - 5 bodů

 

2. Pohyb psa u nohy psovoda

Provádí se za chůze, bez povelů rozhodčího - ve tvaru handlingové figury "T".

0 - 5 bodů

 

3. Přivolání nebo zastavení (volitelné psovodem)

Přivolání: Přivolání psa před sebe nebo s přisednutím k noze psovoda.

Zastavení: Zastavení psa během volného pohybu povelem. Pes setrvá na místě do doby příchodu psovoda.

0 - 5 bodů

 

4. Návyk na náhubek

Přezkušuje se za pohybu psa u nohy psovoda.

0 - 5 bodů

 

5. Překážka skoková (30 cm) nebo kladina s náběhovými prkny (volitelné psovodem)

Jednosměrný skok nebo přechod kladiny v jednom směru. Skokovou překážku může psovod překonat spolu se psem.

0 - 5 bodů

 

6. Přechod atypického povrchu terénu

Psovod se psem přecházejí bez zastavení přes nataženou igelitovou plachtu.

0 - 5 bodů

 

7. Budova

Psovod se psem vstupuje z volného prostranství do budovy nebo do zastřešeného prostoru. Určený prostor dvojice krátce prochází.

0 - 5 bodů

 

8. Chování psa na stanovišti

Psovod psa uváže na místo, které si sám zvolí po dohodě s rozhodčím a odchází do vzdálenosti minimálně 10 m od psa, kde setrvá po dobu stanovenou rozhodčím. Hodnotí se přiměřené chování psa na stanovišti za klidové situace.

0 - 5 bodů

 

9. Průchod řadami osob

Psovod se psem bez zastavení prochází mezi dvěma řadami stojících a klidně hovořících osob, které se psem nekomunikují. Vzdálenost mezi řadami je 3 metry. Ideální je klidné, sebejisté a pozorné chování psa.

0 - 5 bodů

 

10. Projev aktivní obrany u psovoda nebo na úvazu - střeženém stanovišti (volitelné psovodem)

Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

50 – 55 bodů: výborně

44 - 49 bodů: velmi dobře

33 - 43 bodů: dobře

0 - 32 bodů: nesplnil

 


 

Platné znění, s účinností od 2/2020.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio