Prověrky socializační připravenosti pracovního psa

 

• Účast na jednotlivých prověrkách není podmíněna složením jiné prověrky.

• Minimální věk psa pro účast je uveden u konkrétní prověrky.

• Povely jsou povoleny jakékoli, není-li u cviku uvedeno jinak: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat dobře zvladatelné chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, vodítko, náhubek (rozhodčí může použití náhubku požadovat). Použití ohlávky specifikuje Klubový a výcvikový řád.

• Odměňování psa je povoleno vždy po ukončení cviku.

• Psovod může vynechat jakýkoli ze stanovených cviků (cvik je hodnocen 0 body), vyjma cviku Lhostejnost vůči střelbě a dalším silným zvukům.

• V případě nesplnění je opakování možné. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

• Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

• Složení prověrky PSP-1 umožňuje psovodovi provádět se psem obranné cviky mimo pevné úvazové stanoviště u psů ve věku 6-12 měsíců.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné především k dosažení titulu Master of Performance, a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Nedovoluje-li vybavení a prostory cvičiště uskutečnit veškeré cviky prověrky v jednom dni nebo není-li možné zaroveň zabezpečit její průběh za světla i tmy, je možné prověrku dělit do dvou dnů. Odstup mezi těmito dny musí být co nejkratší a není volitelný psovodem.

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny organizátora.

• Absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 

Prověrka socializační připravenosti pracovního psa PSP-1

Minimální věk psa pro účast je 6 měsíců. Veškeré cviky se provádí na vodítku.

 

1. Sedni, lehni

Provádí se u nohy psovoda nebo před psovodem, mezi dvěma řadami osob, vzdálenými od sebe 3 m, a to v polovině délky řady. Obě polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí, na další pokyn posadí.

0 - 10 bodů

 

2. Průchod řadou osob

Provádí se za chůze, a to takto:

a) Rovným průchodem mezi dvěma řadami osob, kdy jsou řady od sebe vzdálené 3 m. Jedna z osob sedí na židli, další osoba leží na zemi.

b) Netěsným slalolem mezi stojícími osobami jedné řady.

Ideální je dobře zvladatelné, avšak pozorné chování psa, s přiměřeně ostražitým nebo zvídavým zájmem o osoby. Pes nesmí osoby napadat, ani projevovat přátelské chování.

0 - 10 bodů

 

3. Překážky

Pes absolvuje schodiště o minimálním počtu deseti schodů (oběma směry) a další 3 překážky nestejného charakteru dle volby psovoda (v jednom směru). Za překážku pro účely této prověrky je považována jakákoli překážka, kterou je možno překonat skokem, šplhem, přejitím, průlezem. Pes je na vodítku, psovod může překážky překonat spolu se psem.

0 - 10 bodů

 

4. Reakce na střelbu a další nárazové zvuky

Použita je střelba (ráže pistole v rozmezí 6-9 mm) a jiný silný nárazový zvuk. Psovod psa uváže a odchází od něho na vzdálenost minimálně 10 m, nesmí psa dále ovlivňovat povely. Zvuk přichází ze strany mimo odchod psovoda, ze vzdálenosti 15 m. Dva výstřely a další silný zvuk následují 5 vteřin po sobě. Po celou dobu prověrky se hodnotí také chování psa v souvislosti s hluky, které přirozeně vyplynou z prostředí nebo okolností. Pokud pes projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovolí plnit další cviky, je z prověrky odvolán.

0 - 10 bodů

 

5. Chování psa v sevření osob

Psovod se psem je obklopen kruhem osob, vzdálených 10 m, které se na pokyn rozhodčího začnou přibližovat, až dojde k volnému sevření dvojice na vzdálenost 1 metru. Provádí se 2x:

a) klidné a tiché přibližování

b) velmi rychlé a silně hlučné přibližování

Vyžaduje se sebejisté a pozorné chování psa v obou případech. Mohou být přítomny prvky aktivního obranného chování psa.

0 - 10 bodů

 

6. Přibližování skupiny osob

Ze vzdálenosti 10 m se k stojícímu psovodu se psem přibližuje skupina osob:

a) Klidné a pokojné přibližování až do odstupu 1 metru, psovod nechává skupinu projít kolem svého stanoviště, může upozorňovat na přítomnost psa.

b) Velmi rychlé a silně hlučné přibližování. Psovod skupinu důrazně upozorňuje na přítomnost psa, ta se zastavuje v odstupu 1 metru. Skupina po zastavení velmi krátce pokračuje v naznačovaném útoku, na pokyn rozhodčího se počne vzdalovat.

Vyžaduje se sebejisté a pozorné chování psa v obou případech. Mohou být přítomny prvky aktivního obranného chování psa.

0 - 10 bodů

 

7. Reakce na oheň

Pes se psovodem prochází kolem plápolajícího ohně nebo mezi dvěma zdroji ohně. Chování psa má být sebejisté.

0 - 10 bodů

 

8. Průzkum budovy

Psovod se psem vstupuje z volného prostranství do budovy nebo do zastřešeného prostoru, aniž by pes jakkoli negativně reagoval. Celý prostor dvojice krátce prochází, na pokyn psovoda věnuje pes pozornost položeným/umístěným předmětům.

0 - 10 bodů

 

9. Náskok do vozidla

Pes na pokyn psovoda nastoupí do vozidla. Po krátké přestávce pes vozidlo na pokyn psovoda opustí. Štěněti může psovod zlehka napomoci, ve smyslu šetrného dopadu.

0-10 bodů

 

10. Noční obhlídka budovy

Pes se psem vstupuje za tmy, vybaven svítilnou, do budovy nebo zastřešeného objektu. Celý objekt dvojice krátce prochází. Chování psa musí být sebejisté a pozorné.

0-10 bodů

 

Hodnocení:

95 – 100 bodů: výborně

87 - 94 bodů: velmi dobře

71 - 86 bodů: dobře

0 - 70 bodů: nesplnil

 

Platné znění, s účinností od 2/2020.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio