Shows


Show CCOC je veřejnou akcí, s možností organizování na celém území ČR. Je určeno kavkazským psům s průkazem původu jakékoli organizace.

Show si neklade za cíl být akcí chovatelského významu (vyjma doprovodné možnosti získat známku "Elite"). Hlavním účelem Show je představit veřejnosti krásu kavkazského psa především pracovního typu, vyzdvihnout jedince, kteří ještě dnes disponují funkčním exteriérem a tradiční povahou, a umožnit další soutěžně-sportovní vyžití psovodům.

Současně se Show probíhá Národní přebor CCOC. Při těchto dvou vrcholových akcích mohou být organizovány i další soutěže (např. Běh psovodů).

 

Show třídy

a) Jedinci všech typů, délek srsti a všech barev jsou vystavováni společně.

b) Jedinec smí být přihlášen pro danou Show pouze do jedné třídy. Pro zařazení do tříd je rozhodující věk psa v den konání Show. Koná-li se Show v den, kdy pes dosáhl předepsaného hraničního věku pro třídu, je na rozhodnutí vystavovatele, do které z možných dvou tříd psa přihlásí.

c) Rozdělení psů a fen do tříd (psi a feny se posuzují odděleně):

A třída: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

B třída: 6-9 měsíců

C třída: 9-12 měsíců

D třída: 12 - 18 měsíců

E třída: 18 - 24 měsíců

F třída: 2-3 roky

G třída: 3-6 let

H třída: nad 6 let

 

Hodnocení, ocenění

1. Základní tituly (CW, Res. CW, známka kvality Elite)

a) Hodnotí se pouze exteriérová kvalita jedince, za předpokladu, že lze psa bezproblémově předvést, je v odpovídající kondici a svým projevem důstojně reprezentuje plemeno. K nedostatkům v handlingu se nepřihlíží.

b) Ocenění psa se provádí zadáním pořadí a slovním zdůvodněním rozhodčího. Pes označený pořadím 1. může získat zároveň titul Class Winner (CW). Pes označený pořadím 2. může získat zároveň titul Res. Class Winner (Res. CW).

c) Titul CW bude zadán pouze jedinci vysoké kvality, který vyspělostí odpovídá věku své třídy nebo věku vyššímu, je předveden ve výborné pracovně-sportovní kondici, jeho projev je sebejistý a současně je jeho ovladatelnost na dobré úrovni. Kvalita jedince musí významně převažovat nad jeho případnými, nepodstatnými nedostatky, jeho pohybová mechanika však musí být bez vad. Není-li takový pes přítomen v dané třídě, nebude titul CW zadán. Bude-li ve třídě přítomno více takto kvalitních jedinců, bude zadán titul nejlepšímu z nich. Druhému takto kvalitnímu jedinci bude zadán titul Res. CW.

d) Tituly CW a Res. CW je možno zadat i při minimálním počtu zvířat ve třídě.

e) Jedinec, který získal titul CW nebo Res.CW, je starší 16 měsíců, plně funkčního exteriéru a projevu charakteristického pro pracovního psa, získává zároveň prestižní známku kvality "Elite". Psu, kterému byla známka Elite udělena, se vystavuje posudek.

f) Jedinec s titulem CW postupuje do závěrečných soutěží. Nenastoupí-li do závěrečné soutěže, může ho v ní nahradit pes, který získal titul Res. CW.

 

2. Tituly závěrečných soutěží pro jednotlivá zvířata:

BOP (Best of puppy)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd A a B.

 

BOT (Best of teenager)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd C a D.

 

BIS (Best in Show) a BOOS (Best of opposite sex)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd E, F, G, H. Nejlepší jedinec získává titul BIS. BOOS obdrží nejlepší jedinec opačného pohlaví než jakého je ten, který získal BIS.

 

GP CCOC (Grand Prize CCOC)

Do soutěže nastupují jedinci s tituly BOP, BOT, BIS. Titul získává nejlepší z nich.

 

CW CCOC (Club Winner)

Titul obdrží nejlepší ze psů (pes nebo fena), jehož majitel je členem CCOC.

 

3. Soutěže dvojic a skupin zvířat:

Konkrétní soutěž dvojic či skupin se koná jen v případě, že se do ní přihlásili minimálně 2 účastníci.

 

Nejlepší dvojice psů

Nejlepší 2 jedinci bez ohledu na pohlaví, kteří byli na Show posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

 

Nejlepší skupina sourozenců

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 jedinci, pocházející od jednoho rodičovského páru, kteří byli na Show posouzeni. Tito jedinci nemusí pocházet z jednoho vrhu a nemusí být v majetku chovatele ani v majetku jednoho majitele.


Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 jedinci, pocházející z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení, minimálně od 2 různých otců nebo matek, a byli na Show posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele ani jednoho majitele.

 

Nejlepší plemeník

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 přímí potomci jednoho plemeníka, minimálně po 2 matkách, kteří byli na Show posouzeni. Plemeník nemusí být na Show přítomen.

 

Přihlašování na Show

probíhá ve vypsaném termínu jedné uzávěrky. Po uzávěrce již není možno psy dohlašovat, není-li stanovena pro konkrétní Show výjimka.

Přihlásit psa je možno prostřednictvím klubového e-mailu (s uvedením všech obvyklých údajů), osobně na tréninku (u pověřeného člena předsednictva) nebo lze psa přihlásit on-line. K přihlášce psů v majetku nečlenů CCOC, jejichž PP byl vystaven jinou organizací než CCOC, je nutno přiložit kopii PP.

Psovod může v případě potřeby, v čase od odeslání přihlášky do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku. Při potřebě jiné věkové třídy Show však pouze v případě, že je daná třída již otevřena.

Přijetí přihlášek je potvrzeno nejpozději 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí a současně mu vrátí uhrazené startovné.

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat Klubový a výcvikový řád, pravidla zde uvedená jsou pro účastníky závazná.

 

Startovné

Poplatek uhradí vystavovatel v plné částce do dne uzávěrky přihlášek, a to převodem na účet klubu nebo v hotovosti na některém z tréninků (ceník).

 

Ceny

a) První tři ve třídě obdrží medaile.

b) Věcnou cenu obdrží jedinci s tituly BOP, BOT, BIS, BOOS, CW CCOC, GP CCOC a vítězové soutěží dvojic a skupin zvířat.

V určitých případech může být počet cen navýšen.

 

Posuzování

Prohlídka chrupu psů a kontrola varlat samců probíhá před vlastním posuzováním v kruhu. Může být nahrazena dokladem, který stvrzuje úspěšné absolvování kontroly chrupu (u samců i varlat), v rámci CCOC. Následně vyzve rozhodčí jednotlivě psovody k individuální prezentaci psů, a to buď formou handlingových figur nebo předvedením tzv. "volné sestavy".

Pro konečné určení pořadí může rozhodčí požadovat současný pohyb několika psů v kruhu. Precizní provedení handlingu není požadováno.

Posuzování se mohou aktivně účastnit i čekatelé na funkci rozhodčího, nemohou však psy hodnotit.

 

Diskvalifikace

• Nelze posoudit pohyb.

• Jedinec s vadami, které jsou definovány jako vyřazující, dále jedinec plachý, flegmatický, nezvladatelný.

 

Platné znění, s účinností od 7. Show.


 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio